نکات پیش از آغاز رزرو

 پیش از رزرو موارد زیر را بدقت مطالعه نمایید در صورت عدم رعایت نکات مطرح شده تبعات سوء آن بعهده شما می باشد:

*رزرو فقط مخصوص فرهنگیا ن وفرزندان ایشان میباشد

ضوابط و مقررات پیش از رزرو تالار:

1-متقاضی برگزاری مراسم تعهد می نماید که خود و شرکت کنندگان ملزم به رعایت قوانین و مقررات مرکز،عرف،عفت عمومی و موازین اسلامی باشند.

2-مدت برگزاری مراسم 3ساعت ازساعت 20الی23 درشش ماهه اول سال (در صورت تغییر نکردن ساعت رسمی کشور از ساعت19الی22می باشد)، ساعت 19الی 22 در شش ماهه دوم سال می باشد و برای هر ساعت اضافه مبلغ20000000 ریال دریافت می گردد.

3-در صورت لغو مراسم توسط مشتری چنانچه متقاضی کمتر از30روز مانده به مراسم مجلس را کنسل کند ورودی عودت داده نمی شود

4-چنانچه مرکز موفق به برگزاری مجلس نگردد بایستی متقاضی را یکماه قبل مطلع و وجه تعرفه را به وی مسترد نماید ومتقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

5-پس از عقد قرارداد متقاضی می بایستی 5روز قبل از تاریخ مراسم جهت سفارش غذا و هماهنگی لازم به مرکز مراجعه نماید ودر صورت تغییرات احتمالی حداکثر 2روز قبل از مراسم مرکز را مطلع نمایدلازم به ذکر است  به کل مبلغ فاکتور 9درصد ارزش افزوده اضافه و قیمت غذا به نرخ روز مراسم محاسبه می گردد.

6-استفاده از هرگونه آلات موسیقی(حتی ضبط صوت)ممنوع می باشد.

7-متقاضی متعهد می گردد از تردد آقایان به قسمت بانوان و بلعکس جلوگیری نماید.

8-متقاضی موظف است از فیلم بردارانی دعوت نماید که دارای مجوز رسمی بوده و فیلم برداری از مجلس خواهران به وسیله فیلم بردار خواهر انجام پذیرد.چنانچه دوربین متعلق به خانواده متقاضی می باشد می بایستی رضایت خود رابصورت کتبی درهنگام مجلس به مسئول تالار ارائه نمایند.

9-متقاضی می بایستی شیرینی ومیوه شسته شده را تا 3 ساعت قبل ازشروع مراسم به کارکنان تالار تحویل نماید.

10-متقاضی مسئول جبران ضرر و زیان کلیه خسارات وارده میهمانان و بر اساس برآورد مدیرعامل خواهد بود.بدین منظور مبلغ پنج ميليون ریال به صورت علی الحساب در اختیار مرکز گذاشته و پس از 48 ساعت بعد از مراسم نسبت به تسویه حساب اقدام می نماید..

11-مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی پیش آمده برای مدعوین خصوصا اطفال ندارد

12-در طول مراسم حراست از اشیا و زیور آلات قیمتی به عهده مدعوین می باشد و این مرکز در قبال مفقود شدن اشیاء هیچگونه مسئولیتی ندارد.

13-متقاضی موظف است از تجمع میهمانان جلوی درب های ورودی و خروجی جلوگیری نماید.


14-حداقل پذیرش میهمانان 200نفر و حداکثر گنجایش 600نفر می باشد.

15-     تعداد عوامل خدماتی تالار به شرح ذیل می باشد:قسمت خانمهاحداقل دو نفر(خانم)  قسمت آقایان حداقل دو نفر(مرد)

16-سیستم صوتی تالار درقسمت مردان و زنان اکو  می باشد.

17-در صورت نیاز به ظرف یکبار مصرف متقاضی با پرداخت وجه آن مي تواند ظرف دريافت کند.

18-محل پارک وسایل نقلیه میهمانان خارج از مرکز و کنار خیابان اصلی می باشد و تالار در رابطه با وسایل نقلیه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

19-استعمال مشروبات الکلی  , در مجموعه تالار پذیرایی فرهنگیان  اکیدا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده به مراجع ذیصلاح  اطلاع رسانی و برخورد می گردد.

20-متقاضی به هیچ عنوان نمی تواند غذا را خارج از تالار تهیه نماید،لازم به توضیح است قیمت غذا به نرخ روز برگراری مراسم محاسبه می گردد

مقررات مالی:

1-وجه تعرفه مرکز 24ساعت پس از اخذ نوبت و بهاء کلیه سفارشات مراسم برابر قیمت تعیین شده به تعداد نفرات ذکر شده 5روز قبل از برگزاری مراسم به حساب جاری پوز   به نام خدمات رفاهی آموزش و پرورش واریز و رسید مربوطه را به مرکز تحویل نماید در غیر اینصورت قرارداد فسخ و مرکز هیچ گونه تعهدی ندارد

2-متقاضی موظف است بعد از دو روز از زمان برگزاری مراسم حداکثر تا 48ساعت جهت تسویه حساب به مرکز مراجعه نماید،در غیر اینصورت مرکز حق دارد مبلغ ودیعه بابت خسارت احتمالی را به عنوان ضرر و زیان برداشت نماید.

3-مرکز با توجه به آمار ارائه شده و پرداخت وجه از طرف متقاضی و تکمیل فرم قرارداد امکانات و سرویس مورد نیاز را در اختیار میهمانان خواهد گذاشت لذا در صورتیکه آمار میهمانان از سفارش مذکور کمتر باشد اضافه کلیه سفارشات تحویل متقاضی می گردد و همچنین در صورتیکه آمار مدعوین بیشتر از حد پیش بینی شده تجاوز نماید متقاضی موظف است حداکثر 48ساعت
قبل از برگزاری مراسم کتبا مراتب را به مرکز اطلاع داده و وجه اضافی را با موافقت مرکز به حساب واریز نماید.

4-در صورتیکه متقاضی درخواست توزیع غذا بیش از یک نوع را داشته باشد می بایستی برای هر نفر میهمان مبلغ 50000 ریال به عنوان حق سرویس پرداخت نماید.

مدیر عامل مراکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان قم


متوجه شدم